Thiếu nợ nhất định phải trả

Khi một người vay tiền người khác nhưng không phải ai cũng luôn ý thức hoàn trả khoản nợ đó. Có người nghĩ rằng khi mình vay tiền ai đó, nếu không có giấy tờ, không có người thứ 3 chứng kiến thì việc thiếu nợ chỉ là bản thân mình và người kia biết. Tuy nhiên thực tế lại không phải vậy, thực sự trên đầu ba thước có thần linh, tất cả mọi việc đều được ghi sổ.