Tin chuyên đề:
Gia Cát Lượng nói: ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên’, ý nghĩa đích thực là gì?