Tin chuyên đề:
Đệ tử của Phật Thích Ca chờ đợi hàng ngàn năm cho một sự kiện