Muôn sự khuyên người đừng giả, ác
“Trên đầu ba thước có Thần linh” (*)
Trời cao luôn dõi dõi nhìn
Cõi phàm chẳng thấu, trăm nghìn dối gian…

Thuở thế sự hàm oan mấy vụ
Chợt sét giông vần vũ bao lần
Chạy theo danh lợi hồng trần
Tới ngày trả nghiệp nói nhầm được chăng?

Buổi đương sức “mò trăng đáy nước” (**)
Khi điền viên những ước hả hê
Tích bao ngang trái ê chề
Chuyển sinh sáu đạo biết về chốn nao?

Thời sung túc nhà cao cửa rộng
Lúc lìa trần tay trống túi trơn
Hỏi còn hơn thiệt thiệt hơn
Tiền tài danh vọng vàng son ích gì?

Này đức – nghiệp đi đi đến đến
Nọ quả – nhân xoay chuyển chuyển xoay
Lẽ đời vay trả trả vay
Phúc đâu đến kẻ “bàn tay nhúng chàm” (***)

Quý hơn ngọc hơn vàng là đức
Thường an nhiên, tạo phúc cháu con
Viên dung, bất biến, trường tồn
Kìa Chân-Thiện-Nhẫn cội nguồn Phật ân…

[Vô danh cư sỹ].

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

(*) Cổ ngữ – cũng có khi nói là: “Trên đầu ba thước có thần minh”.
(**) Thành ngữ – cũng có khi nói: “Đáy nước mò trăng”.
(***) Thành ngữ dân gian Việt.