Phật Thần đến độ loài người
Người mê sẽ có cơ rời chốn mê
Đến đây là để quay về
Lẽ nào quên mất nguyện thề khi nao?

Đến đây như xuống vực sâu
Cõi này sinh mệnh khác nào bùn nhơ
Thiên thần ấy lúc sa cơ
Một thùng thuốc nhuộm khổng lồ dội lên

Làm người trăm mối ưu phiền
Người nghèo thiếu thốn triền miên suốt đời
Người giàu kiếm của mệt nhoài
Người quyền thế thì tơi bời đấu tranh

Vòng đời luẩn quẩn loanh quanh
Suối đời vướng vít trong Danh – Lợi -Tình
Mấy ai trọn vẹn cho đành
Mấy ai hạnh phúc an lành, mấy ai?

Từ khi đắc được sách Trời (*)
Mới hay sinh mệnh con người từ đâu
Mới hay Đức – Nghiệp mang theo
Ấy là nhân quả bao nhiêu kiếp ròng

Đức nhiều thả sức mà dùng
Nghiệp nhiều nắm chắc đường cùng mưu sinh
Mới hay vạn vật đều linh
Xa Chân – Thiện – Nhẫn là thành vậy thôi

Mang đầy chấp trước trong người
Chìm trong Tam giới biết nơi nào về
Con đường thoát khỏi chốn mê
Đắc Pháp hoàn tất nguyện thề khi xưa

Nguyện thề Chính Pháp trợ Sư
Con thuyền cứu độ đang chờ chúng sinh.

23/11- 07/12/2021
Đoàn Thị Lam Luyến