(Kính dâng Sư phụ tôn kính )

Từ tầng cao ngoài vũ trụ 
Không mang cái nhục thân này 
Để cứu chúng sinh bại hoại 
Thầy hạ tầng tầng xuống đây

Vũ trụ đến thời hoại diệt
Tâm Pháp chẳng còn nữa rồi
Tam giới vào thời mạt kiếp
Nghiệp cuồn cuộn nhấn chìm người

Trong mê không nhận biết Thầy
Có kẻ buông lời báng bổ
Trong mê không nhận biết mình 
Nhiều kẻ trèo lên lưng hổ

Thầy vốn có tâm đại Nhẫn
Nói sao, cũng chẳng hề chi
Chỉ thương chúng sinh tội khổ
Vạn năm chẳng biết được gì

Độ nhân ắt nhiều khổ nạn:
Thiện –  Ác vẫn chưa rạch ròi
Chúa phơi thân trên thập giá
Phật từng xin ăn trong đời…

Độ nhân ắt nhiều chướng ngại 
Khi  Giả -Ác – Đấu lên ngôi
Quay lưng với Chân – Thiện – Nhẫn
Chẳng tin có Phật, có Trời

Xuống đây Thầy mang nhục thể
Ngày đêm trả nghiệp thay trò
Thân phàm cũng nóng cũng lạnh  
Cõi phàm nặng gánh âu lo

Đắc Pháp, hoà tan trong Pháp
Có cơ thoát khỏi luân hồi
Đại Pháp mà Thầy truyền đến
Chính là CHIẾC THANG lên Trời!

Sửa ngày 15/01/2022
ĐoànThị Lam Luyến