Sóng cuộn mênh mang, lòng thấy sầu
Sóng sau sóng trước đổ về đâu?
Nghìn năm lưu thủy đôi bờ đá
Vạn kiếp nhân sinh, một kiếp sầu

Núi cao tuy tự tại
Qua sông chẳng có cầu
Gió mây nào bay mãi
Biết còn có kiếp sau?

Nghìn năm lưu thủy đôi bờ đá. (Ảnh: Mytour)

Nhân gian thời biến đổi
Hãm chết trong sang giàu
Người đời giờ lạc lối
Sau này biết về đâu?

Thanh sơn hồi rung chuyển
Trường giang đã đục ngầu
Thiên tai và nhân hiểm
Tươi đẹp được bao lâu?

Vô tâm vân vô định
Hữu ý, trường giang lưu
Lối Thiện là lối thoát
Buông đi hết tình cừu

Sớm mai chuông quán vắng
Ai nhớ thế nhân sầu?!

Vô tâm vân vô định. Hữu ý, trường giang lưu. (Ảnh: Pinterest.com)