Bốn mùa 
xuân hạ thu đông
Số không 
tiếp nối số không kết vòng

Quá trăng tròn 
lại trăng non
Người muôn năm 
gió cũ còn ngóng trông? 

Sinh ra 
từ một số không
Trời cho 
mấy đận long đong với đời

Ghép vào một 
hóa thành mười 
Không tu 
bao kiếp vẫn người số không!

Clip ý nghĩa: Tâm tồn giữ thiện niệm, quỷ dữ hoá thành Bồ Tát:

videoinfo__video3.dkn.news||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds