Đêm huyền ánh nguyệt tỏa ngàn phương
Gió quyện hồn mây khuất dặm trường
Cánh nhạn vờn chao, làn nước lụy
Nguồn tâm khẽ lắng, giọt chơn thường

Cánh nhạn vờn chao, làn nước lụy, nguồn tâm khẽ lắng, giọt chơn thường (Ảnh: pikgram.com)

Người an, cảnh hoán vô tư lự
Đạo vị, trần xoay bất chướng chương
Thỏa khí phong nhiên vui hứng bút
Tuần hoàn hạ đáo ý đô lương

Người an, cảnh hoán vô tư lự, đạo vị, trần xoay bất chướng chương (Ảnh: jianshu.com)

Phan Thành Lanh