Một ngày thả lưới giăng câu
Được cá thì ít mất nhau thì nhiều…
Lưỡi câu vướng phải mồi yêu
Giật lên chỉ được nửa chiều Hàm Luông…

Nguyễn Quốc Văn