Mùa thu đang cuối vụ
Mắt thu chưa cũ càng
Ta dù không lỡ hẹn
Sao vẫn chờ đông sang?

Mùa thu đang cuối vụ, mắt thu chưa cũ càng (Nguồn ảnh: pixabay.com)

Có nỗi nhớ hoang mang
Chập chờn như mắc nợ
Gió thu vừa nhắc nhở
Mùa yêu vào heo may.

Gió thu vừa nhắc nhở, mùa yêu vào heo may. (Nguồn ảnh: jinseinokiduki.com)

Còn lại một vòng tay
Nửa buông và nửa níu
Ta như mùa chưa hái
Gửi nhớ vào hư không..

Hồng Oanh