Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Theo báo Người Lao Động, điều này được quy định tại Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV. Cụ thể:

1. Đối với trường hợp lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

  • Được cấp có thẩm quyền công nhận bằng văn bản về việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.
  • Trong thời gian giữ bậc lương phải hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật.
  • Thời gian để xét tăng lương còn từ 12 tháng trở xuống( ví dụ như một công chức 3 năm nâng lương 1 lần thì họ làm 2 năm 1 tháng, sẽ được xét nâng lương nếu đạt đủ điều kiện).

2. Đối với trường hợp có thông báo nghỉ hưu

Cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu được xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

  • Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.
  • Trong thời gian giữ bậc lương phải hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật.
  • Thời gian để xét tăng lương bậc tiếp theo còn từ 12 tháng trở xuống( tính từ lúc có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu)

Ghi chú: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì chỉ được chọn một trong hai chế độ.