Từ cuối tháng 11 tới, ngoài tổng số lượng phó giám đốc sở theo bình quân là 4 như các địa phương, Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm 10 người.

Quy định trên được Chính phủ Việt Nam luật hóa tại Nghị định 107, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ký ban hành vào ngày 14/9/2020, ngày 25/11/2020 có hiệu lực.

Tại quy định trước – Nghị định 24 – áp dụng từ năm 2014 tới nay, mỗi sở ở các tỉnh, thành phố có không quá 3 phó giám đốc; mỗi sở thuộc Hà Nội và TP.HCM không quá 4 phó giám đốc.

Theo đó, kể từ cuối tháng 11 tới, số phó giám đốc tại các sở tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được cho phép tối đa 14 người thay vì số lượng 4 người như hiện tại.

Nghị định cũng bổ sung quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. Cụ thể, phòng thuộc sở của Hà Nội và TP.HCM có dưới 10 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I dưới 9 công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III dưới 8 công chức thì được bố trí một phó phòng.

Phòng thuộc sở Hà Nội và TP.HCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng.

Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng.

Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí một phó chánh thanh tra; từ 8 công chức trở lên không quá hai phó chánh thanh tra.

Theo quy định, Sở là cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định.

Giám đốc sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và phải là Ủy viên UBND cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu.