Bộ Chính trị vừa đưa ra mục tiêu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mỗi năm cử 400 – 500 cán bộ đi nước ngoài bồi dưỡng bằng ngân sách.

Trithucvn đưa tin, từ 2022 đến 2025, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 cán bộ. Trong đó, bồi dưỡng trung hạn khoảng 40 cán bộ, bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ và bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.

Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, mỗi năm cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 500 cán bộ, gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 50 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn khoảng 300 cán bộ; bồi dưỡng ngoại ngữ khoảng 150 cán bộ.

Cán bộ bồi dưỡng gồm bồi dưỡng ngắn hạn (khoảng 2 tuần), tổ chức theo đoàn, mỗi đoàn khoảng 15 – 20 người có vị trí lãnh đạo, quản lý và lĩnh vực công tác tương đồng ở trung ương và địa phương.

Bồi dưỡng trung hạn (khoảng 3 tháng), học trực tiếp bằng ngoại ngữ đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương; ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương trở lên ở địa phương.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ thời gian khoảng 4 tháng trong nước và 4 tháng ở nước ngoài. Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên sử dụng ngoại ngữ trong công việc.