Hỏi: Khi bố mất để lại di chúc viết tay (có điểm chỉ, ký tên) với 3 người làm chứng nhưng không chứng thực, giao cho tôi 1 căn nhà và 200 m2 đất. Hiện, anh trai tôi nói di chúc không hợp pháp nên muốn chia lại tài sản. Trong trường hợp này di chúc của bố tôi có giá trị không? (Duy Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Theo Điều 630, 631, 633 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

– Nội dung của di chúc không phạm điều luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của phát luật.

– Di chúc chứa nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản.

– Nếu lập di chúc không có người làm chứng, người lập phải tự viết và ký vào bản di chúc.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa, người tự viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, nếu nội dung và hình thức của di chúc thỏa mãn các quy định trên, có thể coi là hợp pháp dù không được chứng thực.

Theo thông tin cung cấp, di chúc của bố bạn có điểm chỉ và chữ ký nên văn bản đó có giá trị pháp lý. Hơn nữa, di chúc có hiệu lực được tính từ khi người để lại di sản qua đời, nên bạn có quyền, nghĩa vụ đối với di sản thừa kế và không ai có thể xâm phạm.

Hoa Liên (Tổng hợp)