Tưởng như con mồi đã đến tận miệng thì sư tử lại bị phản đòn.