Quốc hội sáng ngày 13/11 đã thông qua nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở kể từ tháng 7 năm tới.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ mức 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, bắt đầu từ ngày 1/7/2018.

Đồng thời, nghị quyết cũng nêu rõ rằng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở, cũng từ đầu tháng 7/2018.

Theo nghị quyết được gần 87% số đại biểu quốc hội thông qua, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 sẽ là 1,3192 triệu tỷ đồng, còn tổng chi ngân sách nhà nước là 1,5232 triệu tỷ đồng.

Bội chi ngân sách nhà nước của năm tới là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Quốc hội cũng nhất trí điều chỉnh dự toán năm 2017, trong đó giảm dự toán vốn trái phiếu chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời tăng dự toán vốn ngoài nước với mức tương đương để bố trí cho các dự án đã giải ngân.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ phải điều hành thận trọng chính sách tài khóa, siết chặt kỷ luật tài khóa, đẩy mạnh việc kiểm tra và công khai sử dụng ngân sách nhà nước.

Minh Tuệ