Đến cuối tháng 6 ngân sách nhà nước vẫn còn duy trì được mức thặng dư nhẹ, nhưng sang tháng 7 số chi lại áp đảo số thu, khiến cán cân ngân sách của Việt Nam lại chuyển sang thâm hụt.  

Tổng cục Thống kê cho biết tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 7/2018 ước đạt 681,6 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm; trong khi tổng chi ước đạt 717,5 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán năm.

So với con số vào cuối tháng 6 được Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính – ngân sách nửa đầu năm 2018, số thu ngân sách đến nay đã tăng thêm 29,9 nghìn tỷ đồng, trong khi số chi ngân sách tăng tới 68,3 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, ngân sách nhà nước của Việt Nam ước tính bội chi khoảng 35,9 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 15/7, đảo ngược mức thặng dư 2.500 tỷ đồng đạt được vào cuối tháng 6.

Trong thu ngân sách, thu nội địa chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng lại đạt mức thấp so với dự toán cả năm. Cụ thể, thu nội địa đạt 540,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% dự toán; trong khi thu từ dầu thô đạt 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2%; và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,7nghìn tỷ đồng (không kể dầu thô), bằng 39,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 107,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 53,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, bằng 98,7%.

Về chi ngân sách, chi thường xuyên tính đến thời điểm 15/7 là 494,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5% dự toán năm; chi đầu tư phát triển 150 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%; chi trả nợ lãi 67,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7%.

Theo dự toán ngân sách được Quốc hội thông qua cho năm 2018, thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 1,319 triệu tỷ đồng và chi ngân sách đạt 1,523 triệu tỷ đồng. Kế hoạch bội chi ngân sách của năm 2018 là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP.

Minh Tuệ