Theo đề nghị của Ngân hàng liên doanh Việt Thái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động ngân hàng này.

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động Ngân hàng liên doanh số 19/NH-GP ngày 20/4/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt Thái.

Ngân hàng liên doanh Việt Thái có trách nhiệm thực hiện việc niêm yết Quyết định thu hồi Giấy phép, thực hiện thanh lý tài sản và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đồng thời thực hiện việc thanh lý tài sản thông qua chuyển giao toàn bộ tài sản, công nợ cho Ngân hàng The Siam Commercial Bank Public Company Limited – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 2653/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2015.

Thành Long

Xem thêm: