Năm nay tôi 38 tuổi, tôi muốn tham gia bảo hiểm tự nguyện. Cho tôi hỏi tôi đóng được 20 năm thì được hưởng các chế độ gì?.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện sẽ được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất, theo Dân Việt.

Về chế độ lương hưu

Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định:

Trong năm 2018, lao động nam đóng BHXH đủ 16 năm và lao động nữ đóng BHXH đủ 15 năm thì hàng tháng được hưởng lương hưu với mức tối thiểu bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Do đó, trường hợp của chị đã đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm và nghỉ hưu trong năm 2018 thì mức hưởng lương hưu hàng tháng sẽ bằng 55% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Về chế độ tử tuất

– Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đóng BHXH tự nguyện chết.

– Trợ cấp tử tuất một lần đối với người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu.

Cụ thể:

  • Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;
  • Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

– Trợ cấp tử tuất một lần đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

  • Từ trước năm 2014, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm tham gia;
  • Từ năm 2014 trở đi, cứ mỗi năm tính bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm tham gia.

Thế Tam