Một trong những bí quyết giúp bạn chinh phục ngoại ngữ là học mà không có cảm giác là phải học. Cũng giống như bạn xem một bộ phim, đọc một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, bạn bị lôi cuốn bởi các tình tiết, câu nói từ đầu tới cuối. Khi kết thúc tác phẩm, nếu bạn vẫn còn nhớ được, dù chỉ là vài từ mới hay lời thoại, thì bạn chính là đã học rồi đấy.

Chuyên mục “Truyện ngắn song ngữ” hy vọng giúp bạn đọc tìm được nguồn cảm hứng mới khi học tiếng Anh qua những câu chuyện cùng bài học ý nghĩa về cuộc sống được gửi gắm đằng sau.

***

A WISE COUNTING – CÁCH ĐẾM THÔNG MINH

videoinfo__video3.dkn.news||__

Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. He often asked questions which were strange and witty. It took much wisdom to answer these questions.

Hoàng đế Akbar có thói quen đặt ra các câu đố cho các cận thần của mình. Ông thường hỏi những câu hỏi kỳ lạ và dí dỏm. Phải mất nhiều trí tuệ để trả lời những câu hỏi này.

Once he asked a very strange question. The courtiers were dumb folded by his question.

Một lần ông ta hỏi một câu hỏi rất lạ. Các cận thần đều im lặng khoanh tay trước câu hỏi của ông ta.

Akbar glanced at his courtiers. As he looked, one by one the heads began to hang low in search of an answer. It was at this moment that Birbal entered the courtyard. Birbal who knew the nature of the emperor quickly grasped the situation and asked, “May I know the question so that I can try for an answer”.

Akbar liếc nhìn các cận thần của mình. Khi ông ta nhìn, từng người một lần lượt cúi đầu để tìm kiếm câu trả lời. Đúng vào lúc đó Birbal bước vào sân. Birbal vốn biết bản tính của hoàng đế nên nhanh chóng nắm bắt tình hình và hỏi, “Thần có thể biết câu hỏi để thần có thể thử một câu trả lời không?”

Akbar said, “How many crows are there in this city?”

Akbar nói: “Có bao nhiêu con quạ trong thành phố này?”

Without even a moment’s thought, Birbal replied “There are fifty thousand five hundred and eighty nine crows, my lord”.

Không chút suy nghĩ, Birbal trả lời “Có năm mươi nghìn năm trăm tám mươi chín con quạ, thưa ngài”.

“How can you be so sure?” asked Akbar.

“Làm thế nào nhà ngươi có thể chắc chắn như vậy?” Akbar hỏi.

Birbal said, “Make your men count, My lord. If you find more crows it means some have come to visit their relatives here. If you find less number of crows it means some have gone to visit their relatives elsewhere”.

Birbal nói, “Hãy cho người của ngài đi đếm đi, thưa ngài. Nếu ngài thấy nhiều quạ hơn thì có nghĩa là một số con quạ đến thăm bà con họ hàng của chúng ở đây. Nếu ngài thấy ít quạ hơn, có nghĩa là một số con đã đi thăm bà con họ hàng của chúng ở nơi khác”.

Akbar was pleased very much by Birbal’s wit.

Akbar rất hài lòng với trí thông minh của Birbal.

Moral: A witty answer will serve its purpose.

Ýnghĩa đạo đức: Một câu trả lời dí dỏm sẽ đáp ứng được mục đích của nó.

Theo English for students

Yên Thanh biên dịch