Hotel /hou’tel/ khách sạn

inn /in/ khách sạn nhỏ ở nông thôn

motel /mou’tel/ khách sạn nhỏ ven đường

hostel /’hɔstəl/ nhà nghỉ ở ghép

youth hostel /ju:θ hɔstəl/ nhà nghỉ giá rẻ cho thanh niên

check in /tʃek in/ đăng ký phòng

check-out /tʃek aut/ trả phòng

reservation /,rezə’veiʃn/ sự đặt trước

Bellboy/ Concierge /’belbɔi/ /kɔn.si’əʤ/ nhân viên trực tầng, khuân vác hành lý

Doorman /’dɔ:mən/  người gác cửa

Butler /’bʌtlə/ quản lý phòng

room maid /rum meid/ phục vụ phòng

double room /‘dʌbl rum/ phòng đôi

single room /’siɳgl rum/ phòng đơn

single with bath /’siɳgl wi θ bɑ:θ/ phòng đơn có phòng tắm

suite room /swi:t rum/ phòng tiêu chuẩn

twin room /twin rum/ phòng 1 giường đôi

extra bed /’ekstrə bed/ giường phụ

money exchange /’mʌni iks’tʃeindʤ/ dịch vụ đổi tiền

morning call /’mɔ:niɳ kɔ:l/ dịch vụ đánh thức buổi sáng

room service /rum ‘sə:vis/ dịch vụ phòng

service charge /’sə:vis tʃɑ:dʤ/ phí dịch vụ

tip /tip/ tiền boa

gift shop /gift ʃɔp/ quần hàng lưu niệm

coffee shop /’kɔfi ʃɔp/ quán cà phê

newsstand /nju: stænd/ quầy báo

information desk /,infə’meinʃn desk/ bàn thông tin


(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Since it was late at night and I was very tired, I stayed at an inn

Vì ban đêm đã rất muộn và tôi thì rất mệt, nên tôi đã ở lại một nhà trọ nhỏ.

bellboy and a butler showed me to the room.

Một nhân viên trực tầng và quản lý phòng dẫn tôi tới phòng.

double room is for two people and may contain a double bed or two singles.

Phòng đôi là phòng dành cho hai người và có thể có một giường đôi hoặc hai giường đơn.

Whether you request a full breakfast served as your wake-up call or a romantic dinner for two in your room, our hotel offers room service with a smile. 

Cho dù bạn yêu cầu một bữa sáng đầu đủ phục vụ như một dịch vụ đánh thức buổi sáng, hay một bữa tối lãng mạn cho hai người trong phòng, khách sạn chúng tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ phòng với một nụ cười.

Please leave the tip on your pillow or in a similar obvious place with a note that says thank you.

Hãy để lại tiền boa trên gối hoặc ở một nơi dễ nhìn với một lời nhắn cảm ơn.

Thu Hiền

Xem thêm: