Chủ đề tưởng chừng rất đơn giản này nhưng cũng vẫn có người nhầm đó. Hãy cùng khám phá xem những tình huống nào cần và không cần dùng dấu câu này nhé!

Chúng ta thường dùng dấu “?” vào cuối một câu hỏi trực tiếp.

Ví dụ:

When was you born?

Bạn sinh nhật ngày nào?

Is it time to?

Đến giờ đi chưa?

Why don’t you ask for help?

Tại sao bạn không nhờ sự giúp đỡ?

Dấu hỏi chấm cũng có thể được đặt ở cuối mỗi từ hoặc một câu mà từ hoặc câu đó bản thân nó là một câu hỏi, hoặc được thêm vào sau một câu hỏi.

Ví dụ:

Give me the that book on the self please. – This one?

Đưa dùm tớ cuốn sách trên giá với. – Cuốn này à?

We should go now. Ready?

Chúng ta nên đi bây giờ. Sẵn sàng chưa?

Do you really want to go the party with this dress? Looking like a bag?

Cậu thực sự muốn đi tới bữa tiệc với cái váy đó à? Trông như bao tải thế kia á?

Tuy nhiên chúng ta sẽ không dùng “?” cho một câu hỏi dán tiếp hay còn gọi là câu mô tả lại câu hỏi.

Ví dụ:

He wants to know if I’ll come back home before my son’s birthday.

Anh ấy muốn biết liệu tôi sẽ nhà trước ngày sinh nhật con trai không.

I asked if the shipment would arrive to day.

Tôi hỏi liệu chuyến hàng sẽ tới vào ngày hôm nay không.

Tham khảo punctuationmark.org

Thiên Cầm