Trong bài học này, chúng ta sẽ được học cách phân biệt và sử dụng hai từ wake upget up vốn rất quen thuộc. Bài tập (có đáp án) ở cuối bài sẽ giúp các bạn kiểm tra kiến thức của mình sau khi học. 

 1. Wake up

Ý nghĩa: Thức dậy

Sử dụng “wake up” để nói về hành động thức dậy, điều này ngầm được hiểu ở thời điểm ngay khi bạn vừa chấm dứt giấc ngủ và mở mắt.

Ví dụ:

Why am I still tired when I wake up?

Tại sao tôi vẫn buồn ngủ khi tôi ngủ dậy.

When she woke up, she no longer had a headache.

Khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy không cảm thấy đau đầu nữa.

Về mặt lý do, việc tỉnh giấc này có thể do yếu tố bản thân (tự mình tỉnh giấc).

Ví dụ:

I hope she wakes up soon, we have to go.

Hi vọng cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm, chúng ta phải đi.

Finally he woke up!

Cuối cùng anh ta đã tỉnh lại.

Hoặc “wake up” còn có thể nói về hành động thức giấc do các điều kiện ngoại cảnh tác dụng. (Thường đi theo cum “wake someone up”)

Ví dụ:

My alarm clock rang and I woke up immediately.

Chuông đồng hồ kêu và tôi tỉnh dậy ngay lập tức.

The sound of the baby crying woke me up.

Tiếng trẻ em khóc đã đánh thức tôi.

 1. Get up

Ý nghĩa: Thức dậy, đứng lên ra khỏi một cái gì đó.

Sử dụng “get up” để nói về hành động tỉnh dậy và tại thời điểm khi ra khỏi giường ngủ.

Ví dụ:

I first thing I do when I get up is go to the toilet.

Việc đầu tiên tôi làm khi tôi thức đậy là đi vào nhà vệ sinh

This morning I got up earlier than normal.

Sáng tôi tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày

I got up in the middle of the night to find myself another blanket because I was cold.

Tôi thức dậy giữa đêm để tìm một cái chăn khác bởi trời quá lạnh.

Ví dụ so sánh

I woke up around 8, but I didn’t get up until 10.

Tôi thức giấc vào khoảng 8 giờ nhưng không dậy cho đến 10 giờ.

Trong câu trên, có hai hành động xảy ra đều mang nghĩa ngủ dạy. wake up ở vế thứ nhất ám chỉ hành động kết thúc giấc ngủ và mở mắt. Get up ở câu thứ hai (chúng ta có thể để ý về thời điểm là sau khi “wake up” 2 tiếng) dùng khi nói về việc đối tượng quyết định ngồi dậy và ra khỏi giường ngủ

Bài tập

 1. A strong earthquake (woke us up / got us up).
 2. My dog often jumps on my bed and (wakes me up / gets me up).
 3. I first thing I do when I (wake up / get up) is go to the toilet.
 4. This morning I (woke up / got up) earlier than normal.
 5. I wake up at 6.0 and (wake up / get up) 4 minutes later.
 6. John (woke his friend up / got his friend up) by throwing a bucket of water on him.
 7. I have to (wake up / get up) early tomorrow because it will be busy day

Đáp án:

 1. woke us up
 2. wakes me up
 3. get up
 4. got up
 5. get up
 6. woke his friend up
 7. get up

Yến Nga

Xem thêm:

Từ Khóa: