Chúng ta vẫn biết maybe và may be đều có nghĩa là ‘có thể’, ‘có lẽ’. Nhiều người nghĩ chúng giống nhau nhưng thực tế hai từ này có những sự khác biệt rất cơ bản sau đây.

Maybe

Từ loại: trạng từ, đồng nghĩa với perhaps.

Ví dụ:

Maybe I will buy it = Perhaps I will buy it.

Có lẽ tôi sẽ mua nó.

Vị trí: đầu câu hoặc cuối câu

Ví dụ:

You should call Trang, maybe.

Có lẽ bạn nên gọi cho Trang.

Maybe it is very hot.

Có vẻ như nó rất nóng

Cách dùng

Dùng để bổ nghĩa cho câu:

Ví dụ:

Maybe he is a worker.

Có thể anh ấy là công nhân.

Dùng để đáp lại câu hỏi biểu lộ sự không chắc chắn trong câu trả lời:

Ví dụ:

A: Will you come to my house tonight?

B: Maybe.

A: Bạn sẽ tới nhà tôi vào tối nay chứ?

B: Có thể.

Dùng để đáp lại khi đồng ý với điều gì đó chưa hoàn toàn chắc chắn:

Ví dụ:

A: I’m not sure. Perhaps they feel a bit lonely.

B: Maybe

A: Tôi không chắc. Có lẽ họ sẽ cảm thấy hơi cô đơn.

B: Ừ, có lẽ vậy.

May be

Từ loại: là một cụm từ gồm 2 từ độc lập may và be, may là động từ khuyết thiếu, be là trợ động từ hoặc động từ chính, sau may be thường là một danh từ, tính từ hay động từ ở dạng V-ing.

Bổ nghĩa cho câu chỉ khả năng diễn ra của một hành động, sự việc

Ví dụ:

She may be hard.

Cô ấy có vẻ chăm chỉ.

Tom may be cooking lunch.

Có thể Tom đang nấu bữa trưa.

They may be brothers.

Họ có thể là anh em trai.

Vị trí: đứng sau danh từ (chủ ngữ)

Cách dùng

Bổ nghĩa cho câu chỉ khả năng diễn ra của một hành động, sự việc

Ví dụ:

John may be like this.

Có thể John sẽ thích điều này.

Thanh Mai

Xem thêm: