Viết về thần tượng của mình, đây là một trong những chủ đề rất thú vị và phổ biến. Chúng ta cùng tham khảo bài luận mẫu dưới đây và học thêm các từ mới quan trọng trong bài nhé!

Most of us have our own idol. The idol is the person who we truly admire because they have special something that we love. My idol is Miss Anastasia Lin. She runned for Miss World Canada competition whose motto is “beauty with purpose” and she was crowned Miss World Canada last May 2015.

Anastasia Lin was born in China in a prominent family. Her father was a successful businessman and her mother was a university professor about Western economics and world finance. Lin’s mother decided to take her to Canada so she could have better education when she was 13 years old.

She is best-known for her role as a human right activist. She has taken on roles in films and television shows that depict human rights abuse in China. One of her successful movies  is The bleeding edge. It told the truth about the persecution of Falun Gong launched by the Chinese Communist Party since 1999. She wanted to speak for those who are beaten, burned, tortured for holding their beliefs on Truthfulness, Compassion and Forbearance.

In my eyes, Anastasia Lin is strong-willed, compassionate and very brave. She attended the beauty contest not for her personal reputation or any benefit but because it is the best chance for her to “speak for those who can not speak” – those are victims of terrorisms, terrible persecutions in her home country, China. “I had to choose between silence and my hope for a better China. And then I remember, silence helps no one. Silence feeds terror. I came to feel that my role is to be these victim’s voice”, said Anastasia. She seems to live for that, despite myriad of danger and pressure that she has to face with.

Anastasia became even more famous when Chinese authority bars her entry into China to attend the Miss World pageant. It is because many her actions to speak up for human rights protection despite the danger and pressure from China. Especially she always tries her best to call for people all over the world to understand the truth about the organs harvesting of Falun Gong practitioners in China. Anastasia is really different from other international beauty queens because we easily recognize her beauty of truthful wisdom and big personality. Many people call her “Miss of Miss”.

I admire what Anastasia has done. Now we are living in the world with full of violence, decadence of morality, dishonesty and unrest. Anastasia appears as a source of hope for a better real world, a world of goodness and peace.

Dịch nghĩa:

Hầu hết chúng ta đều có thần tượng của riêng mình. Thần tượng là người mà chúng ta thực sự ngưỡng mộ bởi họ có điều gì đó đặc biệt mà chúng ta yêu mến. Thần tượng của tôi là hoa hậu Anastasia Lin. Cô ấy dự thi hoa hậu thế giới người Canada với châm ngôn: “Đẹp đi cùng với sứ mệnh” và đã đăng quang vào tháng 5 năm 2015.

Anastasia Lin sinh ra ở Trung Quốc trong một gia đình có vị thế. Cha cô là một doanh nhân thành đạt và mẹ cô là giáo sư trường đại học giảng dạy về kinh tế Châu Âu và tài chính thế giới. Mẹ Lin đã quyết định đưa cô tới Canada để cô có thể có được nền giáo dục tốt hơn khi cô 13 tuổi.

Cô còn được biết đến là một nhà hoạt động nhân quyền. Cô đảm nhận rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình vạch trần sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Lưỡi dao rỉ máu là một trong những bộ phim thành công của cô. Bộ phim nói về sự đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1999. Cô muốn lên tiếng cho những nạn nhân bị đánh đập, bị sốc điện, tra tấn chỉ vì kiên định niềm tin của mình vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi thấy ở Anastasa sự kiên cường, một trái tim nhân ái và lòng dũng cảm. Cô tham dự cuộc thi sắc đẹp không phải vì danh tiếng hay lợi ích cá nhân, mà bởi vì đó là cơ hội tốt nhất cho cô “lên tiếng cho những người không thể lên tiếng” – đó là những nạn nhân của các cuộc khủng bố, các cuộc đàn áp kinh hoàng ở quê hương cô – Trung Quốc. “Tôi phải chọn lựa giữa yên lặng và hi vọng vào Trung Quốc tốt đẹp hơn. Và sau đó tôi chợt nhớ, sự yên lặng không giúp được ai. Yên lặng sẽ tiếp tay cho cái ác. Tôi nhận thấy rằng trách nhiệm của tôi là cất lên tiếng nói thay cho những nạn nhân đó.” Cô dường như sống vì điều đó, mặc cho vô vàn nguy hiểm và áp lực mà cô phải đối mặt.

Anastasia còn trở nên nổi tiếng hơn khi chức trách Trung Quốc cấm cô không được nhập cảnh vào Trung Quốc để tham dự cuộc thi hoa hậu thế giới. Nguyên nhân bởi vì những hành động lên tiếng bảo vệ nhân quyền bất chấp nguy hiểm và áp lực từ Trung Quốc. Đặc biệt cô luôn nỗ lực kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hiệu sự thật về việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anastasia thực sự khác biệt với những nữ hoàng sắc đẹp khác bởi vì chúng ta dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của một trí tuệ thực sự và một nhân cách lớn. Nhiều người gọi cô là “hoa hậu của các hoa hậu”.

Tôi ngưỡng mộ những gì Anastasia đã và đang làm. Giờ đây chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực, suy đồi đạo đức, giả dối và bất an. Anastasia xuất hiện như một khởi nguồn cho một thế giới chân thưc đẹp đẽ hơn, một thế giới của lòng nhân ái và hòa bình.

Từ mới:

Admire (v) /ədˈmaɪər/ ngưỡng mộ

Beauty contest (n) /ˈbjuː.ti ˌkɒn.test/ cuộc thi sắc đẹp

Compassion (n) /kəmˈpæʃ.ən/ sự thiện lương

Forbearance (n) sự kiên nhẫn

Human rights /ˌhjuː.mən ˈraɪts/  quyền con người

Speak up (v) /spiːk ʌp/ lên tiếng

Truthfulness (n) /ˈtruːθ.fəl.nəs/ sự chân thực

Thuần Thanh

Xem thêm