Mistakes are always forgivable, if one has the courage to admit them. – Bruce Lee

Lỗi lầm luôn có thể được tha thứ nếu người đó có đủ dũng cảm để thừa nhận chúng.

Mistake (n) – /mɪˈsteɪk/: lỗi lầm

Forgivable (adj) – /fɚˈɡɪv.ə.bəl/: có thể tha thứ

Courage (n) – /ˈkɝː.ɪdʒ/: dũng cảm, lòng dũng cảm, sự can đảm

Admit (v) – /ədˈmɪt/: thừa nhận

Thuần Thanh