Thông qua hình ảnh của cậu bé Mã Lương và cây bút thần, câu chuyện gửi gắm mong muốn về công lý xã hội, người dân lương thiện sẽ nhận được sự giúp đỡ, kẻ ác bị trừng phạt, ước mơ và niềm tin vào khả năng kì diệu của con người. Ngoài ra, mỗi người cũng cần có sự đam mê và nỗ lực cố gắng, nuôi dưỡng tài năng và trí tuệ của mình.

Once upon a time, there was a young man called Ma Liang. He was poor and kind and helped a rich man to tend cattle. He liked drawing and drew pictures everywhere. One night, he dreamed that an old man gave him a magic paintbrush and asked him to use it to help poor people. When he woke up, he found the magic paintbrush in his desk.

  • once upon a time: ngày xửa ngày xưa
  • like + Ving: thích làm gì
  • ask sb to V: yêu cầu ai làm gì

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ tên là Mã Lương. Anh ta nghèo nhưng tốt bụng và giúp chăn bò cho một người giàu có. Anh thích vẽ nên những bức tranh của anh ở khắp mọi nơi. Một đêm nọ, anh mơ thấy một ông già tặng cho anh cây bút thần và yêu cầu anh sử dụng nó để giúp đỡ những người nghèo. Khi tỉnh dậy, anh thấy cây bút thần trên bàn.

From that day on, he used the paintbrush whenever people needed help. When he saw that people had no water to use in the fields, he drew a river and the river came to life. People could bring water from the river to the field and save a lot of time and energy.

Từ ngày đó, anh sử dụng bút thần bất cứ khi nào mọi người cần giúp đỡ. Khi anh thấy mọi người không có nước để sử dụng trong các cánh đồng, anh đã vẽ một con sông và dòng sông biến thành hiện thực. Mọi người có thể mang nước từ sông ra đồng ruộng và tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng.

When he saw it was difficult for people to till lands, he drew a cow and the cow came to life. People could use the cow to till lands very easily.

  • it be adj to V: làm việc gì như thế nào

Khi anh thấy người dân khó khăn trong việc làm đất, anh đã vẽ một con bò và con bò hiện ra. Mọi người có thể sử dụng con bò để cày đất rất dễ dàng.

So when he saw the peoples’ troubles, he would use his magic paintbrush to help. Then many people knew about the magic paintbrush.

Vì vậy, khi anh nhìn thấy những khó khăn của người dân, anh đã sử dụng cây bút thần để giúp đỡ. Sau đó nhiều người biết về nó.

Mã Lương đã dùng cây bút thần để giúp đỡ người dân (Ảnh: Sonja Wang)

But a few days later, the rich man whom Ma Liang helped heard that the magic paint brush could turn everything to life. He was a bad man so he had an idea to steal the paint brush from the young man. He knew that he could make a lot of money by turning things to life and keeping them, so he sent some people to the Ma Liang’s home and took him to the prison. He got the magic paintbrush and felt very happy.

  • take sb to the prison: đưa ai vào tù

Nhưng vài ngày sau, người đàn ông giàu có mà Mã Lương giúp việc nghe tin bút thần có thể biến mọi thứ thành hiện thực. Ông ta là một người xấu nên có ý định ăn cắp bút thần của chàng trai trẻ. Ông biết rằng ông có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách biến mọi thứ thành hiện thực và chiếm giữ chúng, vì vậy ông ta sai một số người đến nhà của Mã Lương và bắt giam anh lại. Ông ta lấy cây bút thần và cảm thấy rất sung sướng.

Then he invited a lot of his friends to come to his home and showed them the magic paintbrush. He drew a lot of pictures, but they could not become real. He was very angry and asked some people to get Ma Liang.

Sau đó, ông mời rất nhiều bạn bè đến nhà của mình và khoe với họ về cây bút thần. Ông vẽ rất nhiều hình ảnh, nhưng chúng không thể trở thành hiện thực. Ông ta rất tức giận và sai người đem Mã Lương về.

When Ma Liang came, he said to him, “If you draw some pictures for me and turn them to life, I will set you free.” The young man knew that he was a bad man in the village. Of course he did not want to help him. He had an idea. He said to the bad man, “I can help you, but you should obey your words.”

  • want to V: muốn làm gì

Khi Mã Lương đến, ông nói với anh ta: “Nếu ngươi vẽ một số hình ảnh cho ta và biến chúng thành hiện thực, ta sẽ thả ngươi ra”. Mã Lương biết rằng ông ta là người xấu. Dĩ nhiên anh không muốn giúp ông ta. Anh nảy ra một ý tưởng. Anh nói với kẻ xấu xa: “Tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải giữ lời”.

The bad man felt very happy and said, “I want a golden mountain. I will go there to gather gold.” The young man drew a sea first. The bad man was angry and said,” Why did you draw a sea? I do not want this. I want a golden mountain. Draw it quickly.”

Người đàn ông xấu xa cảm thấy rất sung sướng và nói: “Ta muốn một ngọn núi vàng. Ta sẽ đến đó để lấy vàng”. Đầu tiên chàng trai trẻ vẽ một vùng biển. Hắn tức giận nói: “Tại sao ngươi lại vẽ biển? Ta không muốn điều này. Ta muốn một ngọn núi vàng. Vẽ nó nhanh lên”.

Then the young man drew a golden mountain which was far away from the sea. The bad man saw that and felt very happy. He said, “Draw a big ship quickly. I want to go there to gather gold.” The young man smiled quietly and drew a big ship. The bad man jumped into the ship first and a lot of his family and friends jumped in too. When the ship sailed to the middle of the sea, the young man drew a large wave and it destroyed the ship. So the bad man and his friends died.

  • jump into: nhảy vào
  • the middle of: giữa cái gì

Thế rồi chàng trai trẻ vẽ một ngọn núi vàng tít ngoài biển xa. Người đàn ông xấu xa thấy điều đó và cảm thấy rất vui sướng. Ông ta nói: “Vẽ một con tàu lớn nhanh lên. Ta muốn đến đó để lấy vàng”. Mã Lương mỉm cười và vẽ một con tàu lớn. Ông nhảy vào con tàu đầu tiên và rất nhiều người trong gia đình và bạn bè của hắn cũng nhảy vào. Khi con tàu đi đến giữa biển, chàng trai trẻ vẽ một con sóng lớn và nó đã phá hủy con tàu. Vì vậy, người đàn ông xấu xa và bạn bè của hắn đã chết.

Mã Lương vẽ cơn sóng lớn để trừng phạt những kẻ xấu (Ảnh: Sonja Wang)

After that, the young man lived with his family happily and kept on helping the poor people. So the magic paintbrush was known by everyone.

Sau đó, chàng trai trẻ sống với gia đình hạnh phúc và tiếp tục giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, ai ai cũng biết đến cây bút thần.

Theo Chinadayly

Yên Thanh biên dịch