Chúng ta cùng vừa học vừa chơi qua chùm ảnh những câu nói vui dưới đây nhé!

1. I need a part time job that pays $20,000 per week.

Tôi cần một công việc làm thêm trả 20.000 USD mỗi tuần.

Tôi cần một công việc làm thêm trả 20.000 USD mỗi tuần (Ảnh: duolingo.com)

2. They say money talks, but mine just waves goodbye.

Người ta nói tiền có thể nói chuyện, nhưng tiền của tôi chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt.

Người ta nói tiền có thể nói chuyện, nhưng tiền của tôi chỉ biết vẫy tay chào tạm biệt (Ảnh: duolingo.com)

3. I wish I had a delete button in my life. To delete somebody, some memories, and some feelings.

Ước gì tôi có một phím xóa trong cuộc đời mình để xóa một số người, một số ký ức và một số cảm xúc.

Ước gì tôi có một phím xóa trong cuộc đời mình để xóa một số người, một số ký ức và một số cảm xúc (Ảnh: duolingo.com)

4. Marriage lets you annoy one special person for the rest of your life.

Hôn nhân cho phép bạn làm phiền một người đặc biệt suốt phần đời còn lại.

Hôn nhân cho phép bạn làm phiền một người đặc biệt suốt phần đời còn lại (Ảnh: duolingo.com)

5. Two golden rules to a happy marriage: 1. The wife is always right. 2. When you feel she is wrong slap yourself and read rule number one again.

Hai nguyên tắc vàng của hôn nhân: thứ nhất, vợ luôn đúng; thứ hai, khi bạn cảm thấy là cô ấy sai, tự tát vào má mình và đọc lại nguyên tắc một.

Hai nguyên tắc vàng của hôn nhân: thứ nhất, vợ luôn đúng; thứ hai, khi bạn cảm thấy là cô ấy sai, tự tát vào má mình và đọc lại nguyên tắc một (Ảnh: duolingo.com)

6. No matter how poor you think you are. If you have a family, you have everything.

Dù nghèo như thế nào, nếu có một gia đình, bạn đã có mọi thứ.

Dù nghèo như thế nào, nếu có một gia đình, bạn đã có mọi thứ (Ảnh: duolingo.com)

7. I may not be the most important person in your life… I just hope when you hear my name, you smile and say that’s my friend!

Tôi có thể không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, tôi chỉ hy vọng, khi bạn nghe thấy tên tôi, bạn mỉm cười và nói rằng: “Đó là bạn tôi”.

Tôi có thể không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, tôi chỉ hy vọng, khi bạn nghe thấy tên tôi, bạn mỉm cười và nói rằng: “Đó là bạn tôi” (Ảnh: duolingo.com)

8. Don’t trust everything you see. Even salt looks like sugar.

Đừng tin tưởng bất cứ điều gì mà bạn thấy. Ngay cả muối còn trông giống như đường cơ mà.

Đừng tin tưởng bất cứ điều gì mà bạn thấy. Ngay cả muối còn trông giống như đường cơ mà (Ảnh: vnexpress.net)

9. I stay up late every night and realize it’s a bad idea every single morning.

Tôi thức khuya mỗi tối và nhận ra đó là một ý tưởng sai lầm vào mỗi sáng hôm sau.

Tôi thức khuya mỗi tối và nhận ra đó là một ý tưởng sai lầm vào mỗi sáng hôm sau (Ảnh: vnexpress.net)

10. Who needs another day added to the weekend?

Ai cảm thấy cuối tuần cần được thêm một ngày?

Ai cảm thấy cuối tuần cần được thêm một ngày? (Ảnh: vnexpress.net)

Thiện Nhân tổng hợp