Thiếu nợ nhất định phải trả

Tín ngưỡng Thần Phật 03/10/20, 19:30

Khi một người vay tiền người khác nhưng không phải ai cũng luôn ý thức hoàn trả khoản nợ đó. Có người nghĩ rằng khi mình vay tiền ai đó, nếu không có giấy tờ, không có người thứ 3 chứng kiến thì việc thiếu nợ chỉ là bản thân ...