Tính cách và thói quen trong tiền kiếp của một người ảnh hưởng đến cuộc đời họ ở kiếp sống này

Nhân quả báo ứng 16/09/22, 13:00

Những người tin vào “kiếp trước và kiếp này” cho  rằng tính cách, thói quen và những điều sẽ được gặp trong một đời của con người đều bị ảnh hưởng bởi những kiếp sống từ trước đó. Một số người đã biết rõ nhưng đại đa số mọi người ...